Kihon nach Gürtel Grad sortiert.

10 Kyu.

 

 

9 Kyu.

8 Kyu.

7 Kyu.

6 Kyu.

5 Kyu.

4 Kyu.

3 Kyu.

2 Kyu.

1 Kyu.